วิดีโอศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

ระบบข้อมูลของสถานศึกษา
1.บริบทของสถานศึกษา  สภาพความเป็นอยู่  จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสที่จะพัฒนา

บริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช          
ประกาศจัดตั้งเมื่อ   วันที่ 
30 มีนาคม พ.. 2538  สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ (เดิม)       ปัจจุบันสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่  8 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีเนื้อที่ประมาณ    25  ไร่     ทิศเหนือติดกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทิศใต้ติดกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19      ทางด้านหน้าโรงเรียน ติดถนนสายทุ่งสง - นาบอน   โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เปิดรับนักเรียน       ปีการศึกษา 2539 เป็นปีการศึกษาแรก โดยรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา  เรียนช้า  ปัญญาอ่อน  ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    พัทลุง  กระบี่   สุราษฎร์ธานี   ตรัง   และจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ   โดยรับทั้งนักเรียนประจำและไป - กลับ   ในปีการศึกษาแรกโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   19  ให้ใช้หอนอน  1 หลัง เป็นสำนักงานชั่วคราวใช้เป็นห้องเรียน  และเป็นหอนอนของนักเรียนชาย      และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยให้ใช้เรือนพยาบาลเป็นที่พักของนักเรียนหญิง
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน    เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวมากเกินไป  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม
ปัจจุบันโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด   392  คน เป็นนักเรียนชาย  244   คน  เป็นนักเรียนหญิง   148  คน   มีผู้บริหาร   ชื่อนายวิชัย   ชูจันทร์     ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด  18  คน พนักงานราชการ  32  คน          ลูกจ้างประจำ  2  คน    ซึ่งทำหน้าที่คนครัว  1  คน   นักการภารโรง 1  คน และลูกจ้างชั่วคราว  10  คน   ทำหน้าที่พนักงานขับรถ  1  คน  พี่เลี้ยงนักเรียน  6  คน และคนงาน  3  คน 
สภาพความเป็นอยู่  นักเรียนอยู่ประจำภายในโรงเรียน  มีหอนอนให้กับนักเรียน  หอนอนนักเรียนชาย หลัง  หอนอนนักเรียนหญิง  4  หลัง  ครูหอนอนและพี่เลี้ยง  คอยดูแลนักเรียนทุกหอนอน  ครู -  บุคลากร  มีบ้านพัก  จำนวน  5  หลัง  แฟลต  จำนวน  2  หลังให้อยู่อาศัย    มีโรงหุงต้มไว้ปรุงอาหารให้กับนักเรียน  ครู  บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถรับประทานได้ทั้ง  3 มื้อ  นักเรียนอยู่ในโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักเรียน  ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ทางโรงเรียนจัดสรรให้กับนักเรียนทุกคนทั้งหมด
จุดเด่น 
1. นักเรียนมีน้อย  อัตรา  ครู:นักเรียน  1:8  ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีน้อยสามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่และเชื่อฟังให้ความเคารพครูผู้สอนเป็นอย่างดี
3. ปริมาณครูเพียงพอ  และมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
4. ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
5. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้  มีประสบการณ์มากและสอนอยู่ที่โรงเรียนไม่น้อยกว่า 3  ปี  รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่และความพร้อมของผู้เรียนเป็นอย่างดี
6. ครูมีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหา  ทักษะที่จะสอน  เนื่องจากได้จัดทำหลักสูตรเพื่อสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยเฉพาะ
7. ครูผู้สอนเป็นบุคคลในพื้นที่และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษจึงรู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดี  จึงสามารถจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล
8. ผู้ปกครองนักเรียนมีความใกล้ชิดนักเรียนมากกว่านักเรียนปกติ
9. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
10. โรงเรียนและชุมชนมีพื้นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลายทักษะ  เช่น  ทักษะอาชีพ
จุดด้อย
1. นักเรียนขาดสุขนิสัยที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. นักเรียนมีความพร้อมทางด้านครอบครัวน้อย  โดยเฉพาะเศรษฐกิจไม่ดี  มีผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้  การคิด  ของผู้เรียน
3. นักเรียนไม่มีความใฝ่รู้  ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. นักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก  เขียนตามได้บ้าง  สาเหตุเนื่องมาจากความบกพร่องทางสติปัญญา
5. นักเรียนไม่รู้จักการทำงานเป็นทีม  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ครูมีความรู้แต่ไม่ได้นำความรู้มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเท่าที่ควร
7. ครูมีภาระงานอื่น ๆ มากมาย  มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย
8. ครูขาดความตระหนักในการปลูกฝังด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับเด็ก
9. ปริมาณสื่อที่ใช้บริการผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มีค่อนข้างน้อย
10. วิธีการสอนและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่หลากหลาย
11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ค่อยได้ดำเนินการอย่างจริงจัง
12. ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ค่อนข้างน้อย
13. สถานศึกษายังขาดแคลนอุปกรณ์ในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักเรียน
14. ฐานะของผู้ปกครองยังไม่ดี  และนักเรียนมีปัญหาครอบครัว  เช่น  หย่าร้าง  นักเรียนถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
15. ผู้ปกครองนักเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
                โอกาสที่จะพัฒนา
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  วิเคราะห์แต่ละมิติ  ทั้งในเรื่องของ  การพัฒนาองค์กร  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เหตุ)  และคุณภาพการให้บริการ  ประสิทธิผล(ผล)  โดยการพัฒนาบูรณาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและงานอาชีพ
2.  ระบบข้อมูลสถานศึกษา  มีการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา      โดยงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน  ร่วมกับแผนงานฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นผู้จัดทำและจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา  พร้อมทั้งมีการปรับปรุงปีการศึกษาละ  1  ครั้ง    ข้าพเจ้าคิดว่ามีสภาพที่ดีมีระบบ  แต่ควรที่จะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบันคือต้องมีการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละฝ่ายเพื่อค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ข้อมูลนักเรียน  ใช้โปรแกรม  Student  เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล   เป็นห้องเรียน  สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  มีโปรแกรมประมวลผลการเรียนของนักเรียน  ในรูปของ  บฟ.6  เก็บข้อมูลของนักเรียนไว้  เป็นช่วงชั้น  ช่วงชั้นละ 3  ปี  ข้าพเจ้าคิดว่ามีสภาพที่ดีมีระบบ 
ข้อมูลบุคลากร  มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเป็นแฟ้มรายบุคคลโดยมีฝ่ายบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ  ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีการปรับปรุงโดยการจัดเก็บข้อมูลของบุคลการเป็นรายบุคคลในรูปของไฟล์ข้อมูล  มีการจัดเก็บให้เป็นระบบมากกว่าเดิม  แยกบุคลากรเป็นฝ่ายงานพร้อมรูปภาพ  ประวัติ  และต้องมีการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น
ข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน  มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการแยกเก็บเป็นปีการศึกษา  มีประวัติของนักเรียน  ตั้งแต่เลขประจำตัวนักเรียน  ชื่อนามสกุล  วันเดือนปีเกิด  ที่อยู่  ชื่อพ่อ  แม่  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่ายและสะดวกแต่ควรติดเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละฝ่ายเพื่อความสะดวกในการสืบค้นของแต่ละฝ่าย
ข้อมูลงานวิชาการและข้อมูลแต่ละฝ่าย  มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่ายในเครื่องของฝ่ายอย่างเป็นระบบ  ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปสืบหาข้อมูลได้  ข้าพเจ้าคิดว่า  ระบบข้อมูลที่มีอยู่มีสภาพที่ดี  แต่ควรได้รับการพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบันโดยการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของแต่ละฝ่ายแล้วนำข้อมูลที่มีอยู่ไปจัดเก็บไว้หากฝ่ายใดต้องการข้อมูลก็สามารถเปิดดูได้โดยทันที  และควรจัดเก็บข้อมูลลงในเว็บไซด์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
3.  ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-   จัดทำสื่อการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  -  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
-   ใช้สื่อการสอนที่ผลิตโดยโปรแกรม  Flash 
-   เป็นสื่อที่ใช้งานเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ใช้งานได้ง่ายสะดวกให้ความรู้และความเพลิดเพลินกับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนะนำสถานศึกษา on PhotoPeach