วิดีโอศึกษาดูงาน

ข้อสอบ

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  / ๒๕๕๐
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ กลุ่มฝึกได้
คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  เวลา    ชั่วโมง
ผู้ออกข้อสอบ  อาจารย์ปราณี ช่วยชัย
*******************************************

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)  บนพยัญชนะที่ถูกต้องที่สุด (๑๐  คะแนน)


๑.  '  '  '  '  '  มีค่าเท่ากับ
. 3           . 5           . 7                 

๒.  7  ตรงกับ  สัญลักษณ์ใด 
.            %%%% %%%
.            '  '  '  '  '  '
.            !!!!

๓.  ข้อใดเรียงจากเล็กไปใหญ่
.     %      %      %      
.      %              %   %
.         %       %        %          

๔.  5  +  3  = 
. 7          . 8         . 9

๕.  2  +  6  = 
.  6         . 7         . 8


๖.  4  +  5  = 
. 7         . 8         . 9


๗.  1  +  6  = 
. 6        . 7         . 8


๘. 0  +  6  = 
. 5        . 6         . 7                    


๙.  7  -  0  =
. 7        . 8         . 9

๑๐.  ข้อใดเป็นการนับเพิ่มทีละ  1
.            1 ,  2  ,  3
.            2  , 4  ,  6
.            3  ,  6  ,  9                      

***********************************

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนะนำสถานศึกษา on PhotoPeach