วิดีโอศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

ระบบข้อมูลของสถานศึกษา
1.บริบทของสถานศึกษา  สภาพความเป็นอยู่  จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสที่จะพัฒนา

บริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช          

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนะนำสถานศึกษา on PhotoPeach