วิดีโอศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก

จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก 
สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง 
นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้  และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 5 ผลจากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

กิจกรรมนี้เป็นทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปศึกษาดูงานประเทศ  มาเลเซียและสิงคโปร์ มีการดำเนินการดังนี้


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

ระบบข้อมูลของสถานศึกษา
1.บริบทของสถานศึกษา  สภาพความเป็นอยู่  จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสที่จะพัฒนา

บริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช          

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1

แนะนำตนเอง
ชื่อ  นางปราณี  ช่วยชัย
อายุ  32  ปี 
จบการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  วิชาเอกชีววิทยา  (เกียรตินิยม  อันดับ  2)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี
ปัจจุบัน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรัชญา  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คติธรรม  ช่วยเหลือผู้ที่เห็นควรช่วยเหลือ

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนะนำสถานศึกษา on PhotoPeach