วิดีโอศึกษาดูงาน

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1

แนะนำตนเอง
ชื่อ  นางปราณี  ช่วยชัย
อายุ  32  ปี 
จบการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  วิชาเอกชีววิทยา  (เกียรตินิยม  อันดับ  2)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี
ปัจจุบัน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรัชญา  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คติธรรม  ช่วยเหลือผู้ที่เห็นควรช่วยเหลือ

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนะนำสถานศึกษา on PhotoPeach